Fásítás

Egyesületünk fásítási programjában elvállalt fásítások részben megvalósításra kerülnek ebben a hónapban.

Országfásítási Program
A Polgármesteri Hivatal támogatásával, sikerrel pályáztunk az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Programban elérhető maximális 30 db fára. A sorfák – 21 db hársfa, 3 db királydiófa és 6 db platánfa- az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken kerülnek elültetésre. A fák szállításának időpontja november 23. A fákkal együtt a minisztérium ültetési csomagot is biztosít, amely a nagy méretű földlabdás sorfák mellett annak tárolását, nevelését, szállítását és az ültetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza.
A fák ültetése a Pilisi Parkerdő Zrt. szakembereinek a segítségével történik.

Duna-part
Ígéretünkhöz híven a Duna-partra ültetendő 15 db vénic-szilfa beszerzése is megtörtént. Köszönjük azok segítségét, akik adományaikkal hozzájárultak a szilfák beszerzéséhez!

FA ÜLTETÉSI IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK
Az ültetendő fák mennyisége (45 db) miatt az ültetést több ütemben végezzük el.

1. ütem: 2021. november 24. 11:00
Bajcsy-Zsilinszky utcában a 3 db diófa és az Iskola utcában a 3 db hársfa kerül ültetésre. Találkozó a Bajcsy-Zsilinszky utca-Kertalja u. kereszteződésénél.

2. ütem: 2021. november 28. 13:00 Meghívó
DUNA-PART: 15 db szilfa és 6 db platánfa kerül végleges helyére. ( Az eső miatt a szilfák ültetése december 01. 14:00 órára maradt)

3. ütem: 2021. december 01. 10:30

ÜNNEPÉLYES FAÜLTETÉS: Nemzeti emlékoszlop, Takarékszövetkezet. Meghívó
A faültetésen részt vesz Zambó Péter Erdőkért felelős államtitkár, dr. Kozma Ákos Alapvető jogok biztosa és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.
A két helyszínen 13 db hársfa kerül ültetésre és vendégünk mindenki teára és sós süteményre. Mindenkinek köszönjük, aki az ünnepélyes esemény megvalósításában részt vesz!

A folyamatos egyeztetések után is, az ültető gödrök kiásása közben 5 db hársfa helyén változtatott a PÜB Elnöke. Bartal Achilles a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a temető kerítése mellett jelölte ki a fák helyét. Egyesületünk úgy döntött, hogy 1 db hársfát az Iskola udvarában ültet el, így 4 db hársfa kerül elültetésre az említett helyre, december 01-én az ünnepélyes faültetés után.

Az elültetett fákat lehetőség van örökbe fogadni! Aki örökbe szeretne fogadni egy fát a mellékelt térképen válassza ki és jelezze egyesületünk felé. ( Duna-part faültetési terv; a falu faültetési terve )
Az örökbe fogadó, a fa kiválasztásával és az Örökbefogadói nyilatkozat elfogadásával válik „nevelőszülővé”. A „nevelőszülő” az örökbefogadásról egy Emléklapot vehet át, valamint az örökbefogadott fánál fatáblán örökítjük meg a nevét. Az örökbefogadók névsorát honlapunkon is közzé tesszük.
Kérjük, hogy az ünnepélyes faültetésen kívül, minden helyszínre hozzon lapátot, ásót, locsolókannát!
Szeretettel várjuk minden helyszínen az érdeklődőket, ültetni, örökbe fogadni szándékozókat!

Dunai úti fásítás
A Dunai úti fásítási programunk sajnos megakadt. Egyesületünk tagjai minden egyeztetést elvégeztek a földtulajdonosokkal és a Közút Kezelőkezelő hozzájárulást is megszereztük.
A Képviselő-testület felé benyújtottuk kérésünket, melyben egyeztetést kértünk a Dunai út két oldalának fásításával kapcsolatban. Kérésünkre még nem érkezett hivatalos válasz, így az őszi ültetésről lecsúsztunk.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Előterjesztés Pilismarót Község Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében az alábbi előterjesztést nyújtjuk be a Tisztelt Képviselő-testülethez.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy

a Pilismarót 1826, 1827 és 1864 helyrajzi szám alatti ingatlanokat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendeletével minősítse nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná.

Indokolás:
Az Nvtv. 6. § (5) bekezdése értelmében (…) a helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva, (…) elidegenítési és – vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – terhelési tilalom alatt áll, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető.

Megítélésünk szerint a felsorolt helyrajzi szám alatti területek, vagyis Pilismarót község Duna-parti része, tehát a Strand, a Kemping és maga a Duna-part rendkívüli jelentőséggel bír mind az itt élők, mind az itt pihenők részére. Az Önkormányzat feladata megítélésünk szerint a területtel kapcsolatban az, hogy annak köztulajdonban állását minden körülmények között fenntartva gondoskodjon a lehető legmagasabb szintű és színvonalú hasznosításról, a közösség érdekében.

Pilismarót, 2021. 09. 18.

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület képviseletében:

Korcsák Mónika
Elnök

              
Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

A helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánítás jelentősége és folyamata

Mit jelent a tájvédelem?

Tájvédelem során olyan értékeket védünk, amelyek nem tartoznak hozzá klasszikusan sem a környezetvédelem, sem a természetvédelem, sem a műemlékvédelem területéhez.
A tájértékek hordozója, amelyek lehetnek természeti, vagy kultúrtörténeti elemek, elemegyüttesek, illetve maga a tájkép is lehet érték.
A tájvédelem célja és feladata a tájkarakter (tájjelleg) és az azt alakító jellemző, értékes tájelemek megőrzése elsősorban a természeti adottságokkal összhangban lévő (hagyományos) tájhasználat fenntartásával.
A tájképvédelmi övezetek lehatárolásának célja azoknak az összefüggő területeknek a kijelölése, amelyek a természeti adottságok és rendszerek, valamint az emberi tevékenység sajátos kölcsönhatása következtében a táj látványa szempontjából megkülönböztetett fontosságúak.
A helyi jelentőségű védett területeken lehetőség van arra, hogy a település közelében jellemző tájszerkezet, tájképi elemek megőrződjenek, valamint a település környékének jellemző élővilága is megmaradjon.
Éppen ezért kérelmeztük 2021. május 05-én a helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánítást, „Pilismarót település táji környezete, Dunakanyar, mint kultúrtáj természeti kincseinek megőrzése” néven. Térkép itt! (A védelembe vett terület pirossal jelölve)

Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás fontossága

Pilismarót teljes közigazgatási területe a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásairól szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerinti Tájképvédelmi terület övezet elnevezésű országos övezet része.
Tájképvédelmi területi övezetre is adhatnak ki bányászati engedélyt, de a „Bányászati tevékenység folytatását a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával szabad folytatni.”
Mi vonatkozik a kivett helyekre?
„ kivett hely : ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával szabad folytatni.”
Tehát itt is a helyi természetvédelmi hatóság határozhatja meg, hogy milyen feltételekkel lehet bányát nyitni.

Ennek az övezetnek a tájkép védelmének érdemi megalapozása és az ezt szolgáló szabályozás az települési önkormányzatok feladatköre.

A terület védelembevételével el kell készíteni a Természetvédelmi kezelési tervet, melyben meg kell határozni, hogy a területen mely tevékenységek folytathatóak.
Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén is ki kell kérni az elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélyét, hogy az adott tevékenység folytatható-e azon területen.

Az elsőfokú természetvédelmi hatóság pedig a település jegyzője.

A települési önkormányzat jegyzőjét természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésének d) és e) pontjai jelölik ki.

A Korm. rendelet 22-23. §-ai meghatározzák, hogy a jegyző milyen ügytípusokban jár el természetvédelmi hatóságként. Eszerint, ha védelembe vett területen akarnak környezetkárosító beruházást nyitni, a természetvédelmi törvény szerint be kell vonni a természetvédelmi hatóságot, ami első fokon a jegyző.

Elindult-e a folyamat?

Kérdésünkre ezt a választ kaptuk: „Folyamatban van! Az új képviselők beiktatása után a Helyi Értéktár Bizottság tárgyalja elsőként, de erről a falugyűlésen is szó lesz”

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bánya-ügy: Hol tart a bánya ügye?

2021. 07. 14-én a Győri Ítélőtábla az alperes – a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal – KE-06/KTO-04259-2/2020. számú határozatát megsemmisítette, vagyis a kiadott környezetvédelmi engedély érvényes.
Részlet a határozatból: „A környezetvédelmi engedély adott tevékenység végzésére konkrétan nem jogosít fel,tehát a földvédelmi hatóság külön engedélyezési eljárásban pontosan meg fogja határozni, mely termőföldeken végezhető beruházás. Ha az ezzel kapcsolatos előírásokat felperes esetleg nem teljesíti, az már külön eljárás keretében vizsgálandó kérdés. „
Tehát azzal, hogy a GM-PRO Kft-nak érvényes környezetvédelmi engedélye van, még nem kezdhet bányászatot a területen, hiszen még nagyon sok engedélyt be kell szereznie, amik nem valósultak meg:

1. A termőföldek művelésből való kivonása és más célú használat engedélyezése.

2. Bányászati Műszaki Terv jóváhagyása.
A műszaki terv beadásakor a GM-PRO Kft.-nek igazolnia kell az összes, bányatevékenységgel érintett ingatlanra az igénybevételi jogosultságot, amit megtehet
a) az ingatlan tulajdonosával, – állami terület esetén annak vagyonkezelőjével – megkötött, ügyvéd által ellenjegyzett az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodással,
b.) vagy hozzájáruló nyilatkozattal,
c.) vagy egy jogosultságot megállapító végleges hatósági határozattal vagy bírói végzéssel;

3. Településrendezési eszközök módosítása: a terület Kidz-ről,(Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi-sport terület) Kb-B-re, (Különleges beépítésre nem szánt terület – bánya)
Ennek folyamata nem zárult le, mert a partnerek ( a falu lakossága) véleményének beérkezése után, még sok lépésen kellet volna megtennie az önkormányzatnak, hogy állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal felé a kérelmet benyújthassák.

A lépések, amiket nem tett meg az Önkormányzat:

1. A lakossági fórum megtartása után a polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ( a falu lakossága ) ismerteti a képviselő-testülettel, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A partnerségi vélemények egyértelműen a „nem kell bánya” mellett voksoltak.

2. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

3. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.

4. Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel.

5. A kérelemhez mellékelni kell: a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, (ami nincs) b) a településrendezési eszköz tervezetét, c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot, d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón.

6. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal elektronikus úton meghívja az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett területi és települési önkormányzatokat. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához vagy elutasításához.

8. A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá.

Tehát mivel eddig sem az 1. sem a 2. és sem a 3. lépés nem történt meg, ez elég nagy akadálya a bánya nyitásának!

Egyesületünk, bejegyzett civil szervezetként – élve jogával- ügyfélként jelentkezett be, mind a Járási Földhivatalhoz , mind a Bányafelügyelethez. A hatóságoktól azt az információt kaptuk, hogy a bányavállalkozó nem indította el a termőföldek művelésből való kivonása és más célú használat engedélyezését, valamint nem nyújtotta be a Bányászati Műszaki Terv jóváhagyását sem.

További lépésként a Kúriához fordulunk a Győri Ítélőtábla határozatának felülvizsgálata miatt, valamint elindítottuk a terület helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánítását, melynek jelentőségéről és folyamatáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Fásítási programjaink

Együttműködési megállapodás a 10 millió Fa Alapítvánnyal

Egyesületünk 2021. augusztus 17-én együttműködési megállapodást kötött a 10 millió Fa Alapítvánnyal. A 10 millió Fa Pilismaróton helyi képviseletét Hajdú Gabriella fogja ellátni, Égetőné Pintér Bernadett továbbra is külsősként segíti tovább az Alapítvány és az Egyesület ezen munkáját.
Együttműködés célja, hogy az Alapítvány által kitűzött 10 millió fa ültetése szakszerűen megtörténjen, ezzel elősegítve az élővilág sokszínűségének megőrzését és a klímavédelemhez való hozzájárulást. Egyesületünknek bejegyzett civil szervezetként nagyobb lehetősége lesz pályázatokon való részvételre, faültetések megszervezésére, valamint szakértői segítség kérésére.

Településfásítási Program 2021

Országfásítás

Egyesületünk a Pilismaróti Önkormányzattal együttműködve, idén már minimum 30 db fával hozzájárul a 10 millió Fa Alapítvány céljának megvalósításához, hiszen sikeresen regisztráltunk az Településfásítási Programba.
A regisztrációt követően 30 db fának az igénylését elfogadták. Az Önkormányzattal történő megállapodás és tulajdonosi hozzájárulás, valamint a Magyar Közútkezelő engedélyének a feltöltése után megnyílt az út a fák őszi szállításához.
A minisztérium most is teljes ültetési csomagot biztosít, amely a nagyméretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetéshez szükséges eszközöket (mint támasztó karó, mulcs és favédő rács) is tartalmazza.

Az igényelt fák ültetési helyei:
6 db platán fa : a kemping területén lévő platán fasor folytatása
3 db királydió: Bajcsy-Zsilinszky út
6 db nagylevelű hárs: Takarékszövetkezet mellett Pataksor u.
6 db nagylevelű hárs: Katolikus temető melletti nyírfa sor folytatása
9 db nagylevelű hárs: Sportcsarnok felé vezető út (egyeztetés alatt, ez még változhat)

Dunapart út fásítása

Út Pilismarótra a Duna-felől

Egyesületünk tervei között szerepel a Dunapart út két oldalának a beültetése, az elhalt fák pótlása, amire a Magyar Közútkezelő engedélyét megkaptuk. Jelenleg az út mellett lévő szántóföldek tulajdonosainak a felkeresése zajlik a hozzájárulások beszerezése miatt. Az ültetendő fafajtákról még egyeztetések folynak Pilismarót Önkormányzatával.
Ezúton is kérjük, hogy akinek szántóföldje van a Dunai út mentén, a gyorsabb munka érdekében keresse Egyesületünktől Varga Katalint!

Kemping területe

A kempingbe ültetendő szilfák beszerzésével kapcsolatban adományok érkeztek be, amiket nagyon köszönünk! A fák beszerzése ősszel fog megtörténni.

A fák utógondozásának az érdekében Egyesületünk kidolgozza a „ Fogadj örökbe egy fát” programot. Ennek részleteit az ültetés előtt, az ültetési időponttal együtt tesszük közzé!

Ha Ön is szeretne hozzájárulni munkánkhoz csatlakozzon hozzánk! Várunk minden tenni akaró, lelkes tagot Egyesületünkbe!

Ha Ön is hozzá szeretne járulni fásítási programjainkhoz, akkor azt megteheti a
11740054-24062718-00000000 számlaszámra juttatott adománnyal,
közleménybe kérjük feltüntetni: fásítás. Köszönjük!

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bányaügy: A Törvényszék ítélete

A Győri Törvényszék a GM-Pro Kft. által fellebbezett, a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal által visszavont környezetvédelmi engedély ügyében meghozta az ítéletet 2021. 07. 14-én.

A bíróság az alperes – a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal – KE-06/KTO-04259-2/2020. számú határozatát megsemmisítette, vagyis a kiadott környezetvédelmi engedély érvényes. Az indoklás 22 oldalon keresztül olvasható.

A GM-Pro Kft. környezetvédelmi engedélye még nem jogosítja fel őket a sóderbánya indítására. Ennek indoka a bírósági ítéletben hat helyen is szerepel:

„A környezetvédelmi engedély adott tevékenység végzésére konkrétan nem jogosít fel, tehát a földvédelmi hatóság külön engedélyezési eljárásban pontosan meg fogja határozni, mely termőföldeken végezhető beruházás. Ha az ezzel kapcsolatos előírásokat felperes esetleg nem teljesíti, az már külön eljárás keretében vizsgálandó kérdés. „

„Erre utal a szakhatósági állásfoglalás végén tett felhívás is, mely szerint a más célú hasznosítási engedélyeket az építés előtt be kell szereznie az engedélyesnek. Az engedély a konkrét tevékenység, azaz jelen esetben a bányászati tevékenység végzésére nem jogosította fel a felperest, ahhoz külön engedély szükséges, amelyre a környezetvédelmi engedély is rámutatott. „

Bejegyzett környezetvédelmi civil szervezetként már velünk is számolnia kell a vállalkozónak és a hatóságoknak, hiszen a hatásterületen működő egyesületeket, a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Tehát minden hatósági engedélyezési eljárásról értesíteniük kell.

Egyesületünk 05. 04-én elindította a terület helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánítását. A 2021. 07. 08-án a képviselő-testületi ülésen elfogadtak egy rendeletet, melyben több területre a változtatási tilalmat és az elővásárlási jogot jegyeztek be a Pilismaróti Polgármesteri Hivatal számára.

Ez ugyan az eddigi kiadott engedélyekre nincs hatással, de a következő időszakban beszerzendő engedélyekre igen.

A falu lakosainak és az Önkormányzatnak még több lehetséges eszköze van a bánya megakadályozására. Egyesületünk a bírósági ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjeszt elő a Kúrián, valamint a képviselő-testület is befolyásolhatja a továbbiakat, ha nem minősíti át a terület besorolását.

Továbbra is szeretnénk elérni, hogy Pilismarót táji környezete országosan védett természeti területté legyen nyilvánítva, ennek érdekében időpontot kértünk Balczó Bertalan természetvédelemért felelős államtitkártól, hogy a védelembevétel támogatására összegyűlt több, mint 10 000 aláírást átadhassuk neki.

Kategória: Folyamatban lévő | 1 hozzászólás

Észrevétel és írásbeli kérelem Pilismarót Önkormányzatához

Pilismaróti Önkormányzat Tárgy: Észrevétel, írásbeli kérelem
Polgármesteri Hivatal
2028 Pilismarót Rákóczi F. út. 15

Bartal Achilles önkormányzati képviselő úr és Együd Bertalan jegyző úr részére!

Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Jegyző Úr!

Szeretném felhívni figyelmüket a Pilismarót Önkormányzat Képviselő-testület PÜB elnökének 16/2021(V.11.) számú határozatára, mely a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban Egyesület) és a Pilismaróti Önkormányzat képviselő-testület közötti együttműködési megállapodás aláírásáról szól.
Az Együttműködési megállapodás Pilismarót község fejlesztése, különösen a településfejlesztési tevékenységek érdekében jött létre. Egyesületünk ezen jogait – a területfejlesztési, területrendezési tervek kidolgozásában való közreműködést, valamint a véleményezést – a 1995. évi LIII. törvény (Környezetvédelmi törvény) is előírja.
Az Együttműködési megállapodásban egyebek közt rögzítésre került, hogy az Önkormányzat az Egyesület elnökét meghívja minden nyilvános (nem zárt) képviselő-testületi ülésre. Az Önkormányzat képviselő-testületi ülésén az elnök vagy az elnökség egy tagja képviseli az Egyesületet. Az Önkormányzat vállalta, hogy az Egyesület véleményét, javaslatait figyelembe veszi.

A Mötv. (Önkormányzatokról szóló törvény) és Pilismaróti Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, meg kell hívni a civil szervezetek és alapítványok vezetőjét, elnökét, valamint ezek szervezetek vezetőit tanácskozási jog illeti meg.
Továbbá az SZMSZ-ben található pontok szerint:
44. § (1.) Az állampolgári közösségek, önszerveződő csoportok, társadalmi szervezetek az érdekkörükbe tartozó önkormányzati közügyekben, közszolgáltatásokban írásban kezdeményezhetik a tervezett döntésekről a tájékoztatást, az e célból szervezett rendezvényeken pedig, véleményt nyilváníthatnak.
45. § (1) A képviselő-testület – a költségvetésben meghatározott összeg erejéig anyagilag is támogatja a lakossági önszerveződő közösségek tevékenységét, illetőleg az ilyen közösségekkel együttműködik.

Az együttműködés formái:
a) részvétel a közösség összejövetelein,
b) a képviselő-testület ülésén való tanácskozási jog biztosítása.

Egyesületünk célja- tehát érdekkörünkbe tartozó- a Tatabányai törvényszéken, 2021. 03. 16-án bejegyzett alapszabály szerint:
2.2. Pilismarót község fejlesztésében való közreműködés, különösen településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek és a turizmus fejlesztésének elősegítése és támogatása.
2.3. Az egyesület tevékenysége

 • Partnerségi kapcsolat kialakítása az érintett önkormányzatokkal;
 • A partnerség elvének érvényesítésével, civil résztvevőként, az önkormányzatok hatáskörébe tartozó – az emberek környezetére, egészségére, jólétére, valamint a természeti környezetre negatív hatásokat gyakorló – előkészítési és döntési folyamatok befolyásolása.
 • A lakosság tájékoztatása a környezetvédelemmel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, valamint az őket érintő, környezetükkel kapcsolatos önkormányzati döntésekről és hatósági eljárásokról.
 • Környezetet károsító, tájegységbe nem illő beruházások megakadályozása.

A fentiekre való tekintettel jelzem és panasszal élek, hogy a 2021. 07. 08-án 14:00 órára meghirdetett képviselő-testületi ülésre Egyesületünk nem kapott meghívót, valamint nem kapott tájékoztatást a településfejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseikről.
Hivatkozva az SZMSZ 44. §-ra kérem, hogy a testületi ülésre meghirdetett, településünket érintő, az egyesület érdekkörébe tartozó település fejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseket küldjék meg részemre írásban a mai napon, különösen a
8. Nádasdy Invest Pilismaróti miniautógyártás projekt összefoglaló vásárlási szándék
9. Vass József vásárlási szándék
10. Bocskoros 2005. Kft. vételi szándék
11. Döntés a kemping ügyében
12. Ipari terület bővítése döntés ügyében.
Továbbá a 14. Egyebek napirendi pontba kérem felvenni a 2019. november 27. napjától hatályos Pilismarót Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 14.§ (1) j) pontjának Egyesületünk nevével történő kiegészítésének tárgyalását, hivatkozva Pilismarót Önkormányzat Képviselő-testület PÜB elnökének 16/2021(V.11.) számú határozatára.
Kérem, hogy a jövőbeni zökkenőmentes együttműködés érdekében a fenti szabályokat és törvényeket betartva, időben vonják be Egyesületünket a Pilismarótot érintő, az egyesület érdekkörébe tartozó település fejlesztéssel kapcsolatos tervezett döntéseikbe.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Környezetvédelem és biztonság, azaz a hulladéktól a kamerarendszerig

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület célul tűzte ki a környezetvédelmen túl Pilismarót község fejlesztésében való aktív részvételt. Első lépésként egy olyan célt határoztunk meg, amely a többi fejlesztést támogatja községünkben. Hiszen egy új játszótér, vagy egy rendezett faluközpont, akár egy felújított Piac területe vonzza a rongálni, szemetelni vágyókat, tönkretéve ezzel több ember munkáját, rossz hírét víve községünknek.
Ezért döntöttünk egy köztéri kamerarendszer kiépítésének támogatása mellett.
Ehhez viszont nagy összefogás szükséges a falu lakosai, vállalkozói, a Pilismarótot szerető emberek részéről.
Első lépés: A cél meghatározása: köztéri kamerarendszer kiépítése.

Második lépés: Felkerestük a Returpack Kft-t, akik az alumínium hulladék újrahasznosítás érdekében adománygyűjtő kampányt szerveznek. Ennek keretében nyílik lehetőség arra, hogy a CBA közreműködésével Egyesületünk az összegyűjtött aludobozokból járó 3 Ft/doboz összeget a kampány végén megkapja és az összeget a kamerarendszer kiépítésére használja.
Éppen ezért az italos dobozok gyűjtésére már 2021. május 18. óta biztatjuk a falu lakosait, és az ide látogatókat.
A telepítés időpontja most már végleges 2021. július 18-tól augusztus 8-ig dobálhatjuk be a dobozokat a CBA melletti visszaváltó automatába!

Harmadik lépés: Felkerestünk egy kültéri kamerarendszerrel foglalkozó, megfelelő engedélyekkel rendelkező vagyonvédelmi céget és megkértük az árajánlatot a kamerarendszerre. Egyenlőre két kamerát kértünk kihelyezni, ami a Piacteret valamint a Sportcsarnok melletti játszóteret figyeli.
A megfigyelőrendszer a későbbiekben bármikor bővíthető, ugyanis tervben van több kamera kihelyezése is a faluban. Jelenleg az árajánlat a maximális eszközigénnyel számol, de a cégvezető rugalmasságának köszönhetően ez később kismértékben lefelé módosulhat. Ennek a rendszernek a kiépítésével egy első osztályú, minden igényt kielégítő, hosszútávon működő és bővíthető kamerarendszert kaphat Pilismarót.
A kamerarendszer árajánlata: 2 489 835 Ft.

Negyedik lépés: A falu lakosainak összefogása! Gyűjtsük az italos dobozokat rendületlenül! Biztassuk erre az összes ismerősünket, azokat is, akik nem itt élnek, hiszen a környezetünk védelmén túl Pilismarót biztonságáért és az illegális szemetelés ellen is tehetünk.

Ötödik lépés: A szükséges összeg összegyűjtésével a kamerarendszer kiépítésének megrendelése. A kiépítés után az Önkormányzat részére át kell adnunk a kamerarendszert, hiszen a működtetést törvény szerint csak ők végezhetik.

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a dobozok gyűjtését, tárolását, valamint a Returpack Kft.-nek és a CBA -nak a támogatást!

Köszönjük mindenkinek, aki nemcsak az italos dobozok gyűjtésével szeretné támogatni a térfigyelő rendszer kiépítését községünkben, hanem pénzadománnyal is hozzájárulna Pilismarót biztonságosabbá tételéhez.
Adományaikat az alábbi OTP Banknál vezetett számlaszámra tudják befizetni:
Név: Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület
Számlaszám: 11740054-24062718-00000000
A közleményben kérjük feltüntetni: kamerarendszer

Ne feledjük: „A kis lépések összessége hatalmas ugrást eredményezhet.”
Scott Kelly

Kategória: Folyamatban lévő | Hozzászólás most!

Együttműködési megállapodás Pilismarót Önkormányzatával

Egy lépéssel közelebb a céljainkhoz
2021. június 10.-én 14:00 órakor hivatalosan találkoztunk a Polgármesteri Hivatalban Bartal Achilles önkormányzati képviselővel PÜB Elnökkel és Együd Bertalan jegyzővel.
A megbeszélésen Pilismarót Önkormányzatának nevében hivatalosan is átadták számunkra a PÜB elnökének –Bartal Achillesnek – 16/2021.(V.11) számú határozatát a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesülettel való együttműködésről, mely döntést a képviselőkkel egyetértésben hozott meg.

A megállapodás célja
Pilismarót község fejlesztésében való együttműködés, különösen a településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek valamint a turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében.
Mivel az Egyesület a nyitottság, az önszerveződés révén több területen és többféle értelemben magasabb szintre emelheti Pilismarót működését, ezért a megállapodás célja és sikerének kulcsa a folyamatos és hosszú távú együttműködés, mely biztosítja a község lakosainak és az idelátogatók igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálását.
A megállapodás vállalásai között szerepel többek közt, hogy a Polgármester részt vehet az Egyesület éves közgyűlésén, továbbá az Önkormányzat, az Egyesület elnökét meghívja minden nyilvános képviselő-testületi ülésre.
Az Egyesület elnöke rendszeresen tájékoztatja az egyesület tagjait az Önkormányzat Egyesületet – így Pilismarót községet is – érintő tevékenységéről, rendezvényeiről, állásfoglalásairól, döntéseiről.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyesület véleményét, javaslatait figyelembe veszi és támogatja az olyan programok megszervezését, amelyek a Szerződő Felek egymás közötti együttműködését erősítik, illetve támogat minden olyan kezdeményezést, amely Pilismarót község érdekében áll és fejlődését elősegíti.
Az Egyesületnek a Környezetvédelmi törvény szerinti joga, hogy tagsága érdekeit képviselve közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában, valamint véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit.

Ez egy nagy előre lépés Egyesületünk rövid fennállása alatt és még járatlan út Pilismarót életében. Bízunk benne, hogy ez az együttműködés a javát szolgálja községünknek és az itt élő embereknek, valamint az ide látogató vendégeknek, turistáknak egyaránt.

Védett természeti területté való nyilvánítás

Együd Bertalan jegyző visszajelzése alapján, az Egyesületünk által javasolt terület, védett természeti területté való nyilvánításának folyamatát az Önkormányzat elindította, így a terület változtatási védelem alatt áll a folyamat lezárulásáig.
A javaslat benyújtásával elindított petíciót eddig 10 217 fő írta alá.
Az aláírásokat eljuttatjuk Füri Andrásnak a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatójának és Dr. Nagy István Agrárminiszter Úrnak is.
Az általunk megjelölt terület nem érint sem lakó-, sem üdülő területet, viszont szerves részét képezi Pilismarót település táji környezetének, településképének, melynek egyes részei sportolásra, kikapcsolódásra alkalmasak, más részei mezőgazdasági vagy erdős területek.
A terület fejlesztése mindannyiunk érdeke, de nem kizsákmányoló, természetkárosító módon, hanem megőrizve a táj jellegzetességét, a környezeti értékeket gyermekeink, unokáink számára is!

Kategória: Folyamatban lévő | Hozzászólás most!

Tájékoztató az Önkormányzattal való kapcsolattartásról


Egyesületünk, a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület 2021. március
22-én levélben kereste meg településünk polgármesteri feladat- és határkörben eljáró
képviselőjét, Bartal Achillest, hogy a törvényi kötelezettségeken túl felajánljuk
együttműködésünket Pilismarót Önkormányzatával.

Az Együttműködési megállapodás megkötésének célja Pilismarót község fejlesztésében való
közreműködés, különösen a településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek, valamint a turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében.
 Egyesületünk célul tűzte ki az önkormányzattal való partnerségi kapcsolat kialakítását,
ennek érdekében együttműködési megállapodás megkötését
.
 Pilismarót jelenlegi helyzetében egy ilyen profilú egyesület sokat tehet, az önkormányzattal
együttműködve, a községben élő emberek közérzetének javításáért, a község fejlődéséért.

 Az Egyesület közvetlenül és gyorsan képes reagálni az új igényekre; adománygyűjtéssel és
pályázatokkal kapcsolatos, valamint egyéb önkéntes munka révén -az önkormányzati
finanszírozás mellett vagy helyett – plusz anyagi forrásokat tud teremteni a helyi feladatellátáshoz.
 Pilismarót fejlődése érdekében felkérjük Önt, mint a 15/2021. (I.22.) Kormány rendelete alapján a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró képviselőt, az együttműködési megállapodás megkötésére!”

 
Ez idáig sem az írásban benyújtott együttműködési megállapodásra, sem a 2021. 05. 04-én
kezdeményezett Pilismarót település táji környezetének helyi, illetve országosan védett
természeti területté való nyilvánítására nem érkezett válasz!

 Az országosan indított kampányt egy hét alatt 5 476 fő írta alá!

Bízunk benne, hogy Bartal Achilles képviselő úr ügyünk mellé áll, segítő szándékunkkal
egyetért és aláírja javaslatainkat, hiszen ő is ezen a településen él, sőt, „családja hét
generáción keresztül viszi a falu jó hírét”
. Jelmondata szerint „az egyén van a faluért”.
Biztos nehéz helyzetben van, mert neki most egy személyben kell egy olyan döntést
meghoznia, ami meghatározza Pilismarót és a Dunakanyar – ezzel együtt több ezer itt élő
ember – jövőjét.
Bartal Achilles, mint polgármesterjelölt feladatául jelölte meg, hogy „gyermekeink és a falu
jövőjéért
” szeretne tenni és célja a „biciklis és gyalogos turizmus fejlesztése”. Hát erre most
lehetősége adódott!
 
Tisztelt Bartal Achilles Úr!
Mivel – ahogyan, a tavalyi évi kampányszövegében fogalmazta – Ön szeretne „egyszerűbb és
hatékonyabb kapcsolattartást a Polgármesteri Hivatal és a lakosság között
”, bízunk benne,
hogy hamarosan írásban is választ kapunk Öntől!

DUNAKÉKE vezetőség

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!