A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Egyesület a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak (a 2011. évi CXII. törvény az Info. tv. valamint a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.), a GDPR) és az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő és adatfeldolgozó a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület ( székhely: 2028 Pilismarót Rákóczi F. u. 18.)

2. Személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek Az Egyesület a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályban meghatározott alábbi elveket:

a) A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: az adatok kezelését a jogszabályok betartásával, az emberi méltóság védelmével kell végezni. Az adatok kezeléséről a tájékoztatás az érintett számára könnyen hozzáférhetővé és érthetővé kell tenni.

b) A célhoz kötöttség elve:az adatok gyűjtése csak az egyértelműen meghatározott, jogszerű célból történhet, azokat ne kezeljék a megnevezett célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

c) Az adattakarékosság elve:Adatminimalizálás elve. A személyes adatok a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek, emellett megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük.

d) Pontosság elve:A kezelt adatoknak pontosnak, naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

e) Korlátozott tárolhatóság elve:A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak

f) Integritás és bizalmas jelleg: Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

g) Privacy by design” elve: .az adatvédelmi szempontoknak megfelelő gyakorlat nem merülhet ki a hatályos szabályozásnak való formális megfelelésben. Az adott szervezet alapvető működési elve az adatvédelmi szempontoknak való megfelelés, ezért működését, struktúráját ezek maximális figyelembevételével alakítja ki, az adatvédelmi szempontokat már az egyes működési fázisok megtervezésekor beépíti és így biztosítja az adatvédelem teljes körű érvényesülését.

g) Elszámoltathatóság:Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására

3. Adatokról:

3.1. Adatokhoz hozzáférők köre: Az Egyesület elnöke

3.2. Tárhely szolgáltató

Cégnév:Blazearts Kft.
Postai cím:6090 Kunszentmiklós Pf. 28.
Székhely cím:6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 36. 1/8
Telefon:(+36) 1 610 5506

3.3. Adatkezelés célja: az Egyesület és a személyes adat jogosultja közötti, az Egyesület működési tevékenységével összefüggésben tagsági valamint partneri jogviszony létrehozása, fenntartása, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. tagdíj) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítése);

3.4. Adatkezelés időtartama:

a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulás megadásától kezdődően a tagsági, partneri szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 év.

  • Minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a tagsági, partneri szerződéses jogviszony megszűnését követő 8 év

3.5. Adatkezelés módja: Papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése

3.6 Adatbiztonság:

Papír alapú tárolás: Az iratok/ adatok kezelése, tárolása során illetéktelen személy azok tartalmába betekintést nem nyerhet. Ezért a kijelölt ügyintézésre kijelölt munkatárs, és minden – az irattal/adathordozóval kapcsolatba kerülő – alkalmazott felelősséggel tartozik.

Honlapon: Az adatok védett szerverszobában, szerverek winchesterein tárolódnak. A külső támadások ellen magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat.

3.7. Adatkezelés jogalapja : önkéntes hozzájárulás

3.8. Kezelt adatok

Az Egyesület a tag, támogató – hozzájáruláson alapuló adatkezelés keretében – alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

3.9. A honlap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő által működtetett weboldal neve: www.dunakeke.hu

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

4. Az Ön jogai

4.1. Hozzáférésjoga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra hogy a személes adatairól információt kapjon.

4.2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

4.3. Az adat törléséhez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni.

4.5. Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

4.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog: ön jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

5. Jogorvoslati jog

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek, vagy a hatóság felé:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu