Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás II.

Tisztelt Jegyző Úr!
Képviselő-testület!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület 2021. május 04-én javaslatot tett a polgármester helyett eljáró PÜB Elnökének helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánításról.https://szabad.ahang.hu/petitions/dunakanyar-tajegyseg-vedett-termeszeti-terulette-nyilvanitasa-1
Mivel az akkor beadott javaslatunk feldolgozása – az ígéretek és kezdeti lendület után – hivatali mulasztás miatt elmaradt, ezért a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 25. § (1) alapján a

Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület javaslatot tesz a Pilismarót közigazgatási területén lévő, a jelen levél 1. számú mellékletében pirossal körülhatárolt terület, helyi jelentőségű védett természeti területté való nyilvánítására.

A védendő érték megnevezése:
Tájvédelem : „Pilismarót település tájkép védelme, a Dunakanyar, mint kultúrtáj természeti kincseinek megőrzése”
A tájvédelem célja és feladata a tájkarakter (tájjelleg) és az azt alakító jellemző, értékes tájelemek megőrzése elsősorban a természeti adottságokkal összhangban lévő (hagyományos) tájhasználat fenntartásával. A tájértékek hordozója lehetnek természeti, vagy kultúrtörténeti elemek, elemegyüttesek, illetve maga a tájkép is lehet érték
A tájképvédelmi övezetek lehatárolásának célja azoknak az összefüggő területeknek a kijelölése, amelyek a természeti adottságok és rendszerek, valamint az emberi tevékenység sajátos kölcsönhatása következtében a táj látványa szempontjából megkülönböztetett fontosságúak.

A védendő érték rövid leírása:
Az általunk védelembe vételre javasolt terület olyan emberi tevékenység által alakított, természeti területet takar, amely az ember és a természet együttélését, a civilizáció és a természet kölcsönhatását reprezentálja. Ez az ember által kialakított környezet – a Pilismaróti Öböl, az „Akácás” és környező földek, valamint a Kemping területe – szerves részét képezi a Dunakanyar kultúrtájnak, valamint Pilismarót település táji környezetének, településképének.

A terület nem csak mint védettségre alkalmas természeti környezetet képvisel, hanem az ezen a területen végzett emberi tevékenységek – mint a horgászat, a hajózás, a vízi sportok, a fürdőzés, a homokos területek megművelése, továbbá szőlő, gyümölcsök és egyéb haszonnövények termesztése – évszázados múltra visszavezethetően a helyi kultúrtörténet és településtörténeti múlt, és ezzel a helyi identitástudat alapkövei, eszmei értékük felbecsülhetetlen. Eltűnésük, vagy megcsonkításuk a helyi emberi közösség létére nézve súlyos veszteséget jelent.

Kezdeményezés indoklása:

 • Az általunk védelemre jelölt terület szerves részét képezi a Dunakanyarnak, kapcsolódik a Natura 2000 védelmet élvező Dunához, Pilismarót fantasztikus tájképéhez. Aki felsétál a Református templom fölé a Bonc-hegyig, vagy akár kirándul a Vadálló-kövekhez, Prédikálószékhez, Dobogókőhöz, a Börzsönybe, erre a területre tekintve páratlan látványban van része.
 • Pilismarót teljes közigazgatási területe a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény, illetve a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásairól szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerinti Tájképvédelmi terület övezet elnevezésű országos övezet része.
 • A területen védett fajok, növények (Turbán liliom, Farkasalma lepke, Nagy szarvasbogár )
  madarak (gyurgyalag, parti fecske), hódok, valamint több régészeti lelőhely is található.
 • A Dunakanyar Kultúrtáj szerepel a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Világörökségi Várományos
  Helyszínek Jegyzékében, valamint az UNESCO Világörökségi várományos listáján: „Királyi
  ülések Esztergomban, Visegrádon, az egykori királyi erdővel a Pilis-hegységben” néven.
 • Pilismarót a 429/2020 (IX.14) Kormányrendelet szerint kiemelt turisztikai térségi besorolást
  kapott.
 • Pilismarót Nagy-öböl szerepel a Hungarikumok gyűjteménye – Magyar értéktárban is a Megyei értéktár – természeti környezeti kategóriában.

Az Európai Területfejlesztési Perspektíva (1997), mint az Európai Unió tagországainak területi tervezésért felelős minisztereinek közös állásfoglalása: A kulturális örökséggel kapcsolatban megállapítja, hogy bár Európa gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, ezt nagymértékben veszélyezteti a társadalmi tevékenység (főleg a környezet átalakítása, a környezet szennyezése), mellyel észrevétlenül tesszük tönkre településeinket, a kultúrtájakat.

Döntéseinket úgy kell meghoznunk, hogy gondolnunk kell tágabb környezetünkre a Dunakanyarra is, hiszen Pilismarót területe meghatározó része a több millió látogatót vonzó tájegységnek.
Éppen ezért mindannyiunk felelőssége, a községre jellemző tájszerkezet, tájképi elemek, élővilág megvédése és a természettel harmonizáló, fenntartható fejlesztése.

Pilismarót, 2022. 10. 03.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Tájékoztató a Pilismaróti Önkormányzattal való kapcsolattartásról II.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

2022. 09. 21-én, Hunyadi Balázs polgármester úrral történő találkozó során elhangzott kérésnek megfelelően a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület képviseletében
ismételten kifejezem együttműködési szándékunkat és nyújtom be a T. Képviselő-testület felé azt az Együttműködési megállapodás tervezetet, melyet a PÜB Elnöke a 16/2021 (V.11.)-i határozatával – az akkori képviselő-testület egyetértésével- már elfogadásra ítélt.

A most megküldésre kerülő Együttműködési Megállapodásban az Önkormányzat képviselőjében történt változást javítottuk ki, a tervezet szövege változatlan maradt.

Bizonyos törvények kötelezik az együttműködést az Önkormányzat és a civil szervezetek között, de véleményünk szerint Pilismarót érdeke, hogy ez az együttműködés ne csak törvényi kötelezettség legyen, hanem egy bővebb, kölcsönös megállapodáson nyugvó működés.

Egyesületünk, megalakulásakor célul tűzte ki az Önkormányzattal való partnerségi kapcsolat kialakítását a településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek és a turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében. Az Egyesület sokat tehet a községben élő emberek közérzetének javításáért, a község fejlődéséért.

Az Egyesület közvetlenül és gyorsan képes reagálni az új lakossági igényekre és ezáltal közvetítő szerepet tud vállalni a lakosság és Önkormányzat között.

Pilismarót fejlődése, a közösségi élet építésének érdekében kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az Együttműködési megállapodás megújítására.

Pilismarót, 2022. 09. 28.

Tisztelettel! Korcsák Mónika
Elnök

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bánya-ügy: kérelem az Alapvető Jogok Biztosához

A Pilismarótra tervezett sóderbánya visszavont környezetvédelmi engedélyének ügyében a május 26-án elhalasztott tárgyalást a Győri Ítélőtábla június 30-ra tűzte ki. A halasztás oka, hogy lehetőséget biztosítsanak ombudsman perbe lépésére.
Az Alapvető Jogok Biztosa AJB-1619/2022 számú határozatában értesítette a Bíróságot, hogy nem kíván a perben érdekelt félként részt venni. A határozat ellen panasszal és kérelemmel éltünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala felé.

Tisztelt Dr. Kozma Ákos Úr!
Tisztelt Prof. Dr. Bándi Gyula Úr!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület (nyilvántartási szám: 11-02-0002247; székhely: 2028 Pilismarót, xxxxx Képviseli: Korcsák Mónika, tel:xxxxxx) képviseletében írok Önöknek.
A Kúria Kfv. VI.38.029/2021/7. számú határozatával a Győri Ítélőtáblát új eljárás lefolytatására kötelezte, a Pilismaróti sóderbánya környezetvédelmi engedélyének visszavonása miatti közigazgatási perben.
A Kúria helyt adott az alperes érvelésének, mely szerint az Ajbt. 33.§ (3) bekezdése biztosítja az alapvető jogok biztosának a beavatkozóként, illetve a Kp. időközben hatályba lépett fogalmai szerinti érdekelt félként való perbelépésének lehetőségét. Az Ajbt. 33. § (3) bekezdése szerint az alapvető jogok biztosa a környezet állapotával összefüggő közigazgatási döntés elleni közigazgatási perben beavatkozóként részt vehet.

[14] Az Ajbt. 1.§(2) bekezdés b) pontja szerint az „alapvető jogok biztosa tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordít az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek, (a jövő nemzedékek érdekei) védelmére.
[15] Az Alaptörvény P cikk 1) bekezdése szerint A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
[16] A bíróságok az állam szervei, ezért kötelességük az Alaptörvény P cikk (1) bekezdése szerinti jövő nemzedékek érdekei védelmét elősegíteniük.

2022. 05. 18-án kéréssel fordultunk a Hivatal felé, melyben kértük az Ombudsman segítségét, hogy a jövő nemzedékek érdekeit képviselje a május 26-ra kiírt perben.
Az Alapvető Jogok Biztosa a Győri Törvényszék felé az AJB-1619/2022 számú határozatában jelezte, hogy nem kíván perbe lépni érdekelt félként.

A pilismaróti sóderbánya ügyében írt levelemre az Alapvető Jogok Biztosa a KBV-AJBH-65/2021 számú válaszában leírta:
Tekintettel a kérdéskör komplex jellegére és környezetvédelmi jelentőségére az egészséges környezethez való alapvető jog, valamint az Alaptörvény P) cikkében meghatározott államcél vonatkozásában a jövő nemzedékek érdekeinek védelméért felelős biztoshelyettes figyelemmel kíséri az ügyet.”

A Jövő Nemzedékének Szószólója pedig a AJB-3082/2021. számú válaszában
Sajnálom, hogy a tájékoztatáson túl nem segíthettem, de természetesen a jövőben is a rendelkezésére állok minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatára az Ajbt. a biztost feljogosítja.”

A törvény alkalmazásával és a Kúria döntésével megnyílt a lehetőség arra, – hogy a perbelépés lehetőségével élve – ténylegesen fel lehetne lépni a jövő nemzedékek érdekében. Ezzel egy olyan példát állítva, mely a későbbiekben precedenst teremthetne és a magyar ombudsmani hivatal nemzetközi megítélésben is pozitív szerepet tölthetne be.

Hiszen a Dunakanyar közepén egy olyan sóderbánya létesítése, ami egy egész régióra kihat, több ember jogait sérti:
– egészséghez való jog (Alaptörvény XX. cikk: „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország […] az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, […] a környezet védelmének biztosításával segíti elő.”)
– az egészséges környezethez való jog (Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdés „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”)
– nemzet közös öröksége (Alaptörvény P) cikk: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, […] vízkészlet, […] valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”)

A Szószóló több konferencián is beszél az emberi jogokról, a biztonságos, tiszta, egészséges, fenntartható környezethez való jogról.

„az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2021. október 8-i határozatáról a biztonságos, tiszta, egészséges és fenntartható környezethez való jogról, melyre már az EU május 2-án hatályba lépett 8. Környezetvédelmi Akcióprogramja is – mint a programban foglaltak megvalósulásának előfeltételére –hivatkozik.”

„a fenntartható fejlődési célokat ökológiai alapon kell értelmezni, hiszen az alapvető emberi jogok nem értelmezhetőek az egészséges környezethez való jogtól, illetve a környezet védelmétől elkülönülten, mint ahogy sem a gazdaság, sem pedig a társadalom nem működhet hosszabb távon a környezet védelmét figyelmen kívül hagyva. A jövő nemzedékek érdekeinek védelme, jogai a jelen nemzedékek esetében kötelezettségként jelennek meg. Ennek lényege, hogy a jelen generáció képviselői nem használhatják korlátozás nélkül a rendelkezésre álló javakat, figyelemmel kell lenniük a jövő nemzedékek méltányos érdekeire.”

A gyakorlati megvalósítása, hogy ezek az emberi jogok ténylegesen szerepet kapjanak, – ténylegesen védjük azokat, – az a június 30-i tárgyaláson a Győri Törvényszéken történhetne meg.

Ezért kérjük tisztelettel Pilismarót közössége nevében, hogy a június 30-ra kiírt perben érdekelt félként szólaljon fel Pilismarót és az egész Dunakanyar lakosságának, a jövő nemzedékének, valamint a természeti kincseinek védelme érdekében, szólaljon fel a kavicsbánya, mint környezetet károsító beruházás ellen.

Pilismarót, 2022. 06. 23.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Tájékoztató a Pilismaróti Önkormányzattal való kapcsolattartásról

Egyesületünk 2022 május 30-án levélben kereste meg Hunyadi Balázs polgármestert, melyben tájékoztattuk Egyesületünk függőben lévő, a képviselő-testület felé eddig benyújtott beadványainkról és javasoltuk, hogy személyes találkozó keretein belül határozzuk meg az együttműködés további lépéseit.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület 2021 márciusában alakult, Pilismarótra bejegyzett székhellyel.
A hivatalok számára több törvény is előírja a működési területükön tevékenykedő, bejegyzett környezetvédelmi szervezetekkel való együttműködést.

– Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
– A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§; 99.§; és 100.§ szakaszai;
– A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény egyes szakaszai, valamint
– a Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének civil szervezetek támogatásáról szóló 6/2014. (IV.30.) számú rendelete;
– a Pilismarót Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata;

A fenti törvényeken túl 2021-ben kezdeményeztünk egy együttműködési megállapodást Pilismarót Község Önkormányzata és az Egyesület között.
Az Együttműködési Megállapodás megkötésének célja Pilismarót község fejlesztésében való közreműködés, különösen a településfejlesztési tevékenységek, egészségmegőrző tevékenységek, természet- és környezetvédelmi tevékenységek és a turizmus fejlesztésének elősegítése érdekében.

2021. május 11-én a PÜB Elnöke a képviselő-testület egyetértésével a 16/2021 (V.11.) számú rendeletében az együttműködés mellett döntött. Ezzel egy közös munka is megindult az Önkormányzat és az Egyesület között. Ez az év rávilágított arra is, hogy az egyesület is sokat tehet a községben élő emberek közérzetének javításáért, a község fejlődéséért, de még sok munka van hátra.
Egyesületünk több programot indított és több javaslatot is adott be a Képviselő-testület felé.
Eddigi beadványaink:

 • az általunk kijelölt terület (ami magában foglalja a bánya területét és a Pilismarót Dunai partszakaszát is) helyi jelentőségű természeti területté való nyilvánítása: „Pilismarót település táji környezete; Dunakanyar, mint kultúrtáj természeti kincseinek megőrzése” címen. Ezt a kezdeményezésünket egy petíció keretében is összefoglaltuk, amit több mint tízezer ember írt alá. Javaslatunkat elküldtük többek között Dr. Bándi Gyula, Jövő Nemzedékének Szószólójának és Dr. Nagy István Agrárminiszternek. E beadványunk előterjesztése és elfogadása a már megválasztott képviselők és a polgármester döntésén múlik.
 • az Önkormányzati vagyon megőrzése érdekében javaslatot tettünk, hogy nyilvánítsák nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná az 1826, 1827 és 1864 hrsz.-ú ingatlant. Ennek elfogadása az önkormányzati vagyon megőrzése érdekében szintúgy a most megválasztott képviselők és polgármester feladata.
 • a Rév kikötőnél lévő fákhoz független fa szakértő véleményének kérése.

– a teljes Dunai-út fásítása, itt is Önkormányzati egyeztetést kértünk.

Programjaink:

Aludoboz gyűjtése a Pilismarótra kiépítendő köztéri kamerarendszer kiépítésére, AluDani program;
Országfásítási programban való részvétel, fák örökbefogadásának megszervezése;
Duna-part újra fásítása
10 millió fa Alapítvány helyi képviselete;
“Nagy Ugrás a Dunakanyarért” szervezése

Egyesületünk a jegyző felé bejelentést tett a Nagy-Öbölben észlelt veszélyes hulladékkezelés és illegális hulladéklerakás miatt, aminek eredményéről még nem kaptunk visszajelzést.

Az országosan is elismert EMLA Környezetvédelmi jogi szervezet segítségével és az egyik legnagyobb magyar szervezet, a Levegő Munkacsoport képviseletében, részt veszünk a GM-PRO Kft. sóderbányával kapcsolatos perében. Erről a perről a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk, valamint az EMLA szervezet tanácsadást nyújt egyesületünknek a működésünk során felmerülő, környezetvédelmi-, jogi kérdésekben.

Véleményünk szerint fontos a jó partnerségi kapcsolat kialakítása egy településen működő környezetvédelmi szervezet és az Önkormányzat között, mert kölcsönösen tudják egymást segíteni egy élhetőbb környezet kialakítása érdekében. Ezúton javaslunk egy személyes találkozót, melyben meg tudjuk határozni az együttműködés jövőbeli lépéseit.

Pilismarót, 2022. 05. 30.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bánya-ügy: Új eljárás lefolytatása

Egyesületünk a kezdetektől fogva folyamatosan hírt ad róla, hogy hol tart a bánya ügye. A Kúria ítélete után 2022. május 26-án ül össze a Győri Törvényszék, ahova a Kúria határozata szerint az Alapvető Jogok Biztosa is érdekelt félként léphet fel.

Egyesületünk levélben fordult Dr. Kozma Ákoshoz az Alapvető Emberi Jogok Biztosához, hogy a „május 26-ra kiírt perben érdekelt félként szólaljon fel Pilismarót és az egész Dunakanyar lakosságának, a jövő nemzedékének, valamint a természeti kincseinek védelme érdekében.”

Egyesületünk az elmúlt tárgyaláson is jelen volt, így jövő héten is meg fogunk jelenni a Győri Törvényszéken. A fejleményekről továbbra is tájékoztatást adunk.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Pilismarót Nagy-Öböl veszélyes hulladékkezelés és illegális hulladéklerakás.

2022. január 21-én bejelentéssel fordultunk Pilismaróti első fokon eljár természetvédelmi hatóságához, Együd Bertalan jegyzőhöz a Nagy-Öbölben uralkodó állapotok miatt. A képeket itt megtekintheti. Kép 1. Kép 2.

Tisztelt Jegyző Úr!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület nevében bejelentéssel fordulok Önhöz, mint Pilismarót közigazgatási területén eljáró elsőfokú természetvédelmi hatósághoz és kérem hathatós intézkedését a Nagy-Öböl „hajótemető” részén, 2022. január 20-án készült képeken látható állapotok megszüntetésére.
Az Európai Parlament és Tanács 1257/2013/EU (2013. november 20.) a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló rendelete szerint (mely minden tagállamra vonatkozik) az uniós tagállami lobogót viselő, bontásra szánt hajók veszélyes hulladéknak minősülnek, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak és bontásuk annak megfelelően kell történjen. A leselejtezett hajókat csak olyan telepeken lehet szétbontani, amelyek megfelelnek az uniós egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.
Ennek szabályozására az EU rendeletében külön előírások vonatkoznak az ilyen járművek bontásának dokumentálásra, valamint ezt hivatott szabályozni a veszélyes hulladékokra vonatkozó 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet is.

A 1995. évi LIII. a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a
15.§ (1) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.
(2) Az anyagok elhelyezésének környezetvédelmi feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
18.§. 5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:
a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,
b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények teljesítése révén megvalósuljon.

A képeken látható, hogy a kiszerelt motorból folyik az olaj, szennyezve ezzel talajt, a talaj alatti vizeket, valamint egy idő után a Pilismaróti Nagy-Öblöt és a Dunát.

Mivel az Nagy-Öböl partvonala nem kijelölt hulladéklerakó, így az ott tárolt hulladék illegálisnak minősül, ezért kérem a talaj és a víz védelme érdekében, a hulladék tulajdonosának megállapítását, a hulladék elszállíttatását és a terület olajszennyezésének talajcsere általi megszüntetését. Ha nem sikerül megállapítani a hulladék tulajdonosát, akkor kérem a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61.§ szerinti eljárás lefolytatását a HÉSZ szerinti 080/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával szemben.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre hivatkozva, kérem értesítését az eljárás megkezdéséről és várható végéről, valamint az eredményéről.

Pilismarót; 2022. 01. 21.

Tisztelettel!

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bánya-ügy: levél a Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesületnek 2.

Egyesületünk tiltakozó levelet írt 2021. 12. 07-én a bajai bejegyzésű Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesületnek, mivel az egyesület elnöke a bányanyitással kapcsolatban kompromisszumos megoldást javasolt Pilismarót Önkormányzatának.

2021. december 12-én választ kaptunk, valamint december 22-én megkaptuk tőlük azt a levelet is, amit a NÖTE a képviselő-testület számára küldött.

A levelekhez nem szeretnénk hozzáfűzni semmit, válaszlevelünk itt olvasható.

Kategória: Levelek | 2 hozzászólás

Döntés fakivágásról és lombkorona alakításról.

Egyesületünk 2021. 11. 15-én kérelmet adott be a Rév-kikötő melletti fák csonkolásos fakorona kialakításával kapcsolatban.
Többek között kértük független szakértő bevonását és a döntésről a lakosság széleskörű tájékoztatását.

A 2021. 12. 14-i képviselő-testületi ülésen az 5. a Pilismarót 1827.Hsz-ú ingatlanon a kikötőnél történő önkormányzati tulajdonú fák koronaalakításáról szóló pontban Bartal Achilles a PÜB Elnöke bejelentette, hogy független szakértőt kértek fel a fák állapotának felmérésére.
Tóth Zsolt független, minősített favizsgáló megvizsgálta a fákat, egy fát jelölt kivágásra, a többinél bejelölte a fakorona kialakításához szükséges vágási magasságot.
A favizsgáló véleményezte a Könyvtár Büfé előtt lévő fákat is,javaslatot tett az elszáradt részek visszavágására.
Bartal Achilles PÜB elnök jelezte, hogy véleményt kértek a temető melletti jegenye fasorral kapcsolatban is. A fasor még 5-10 évig dísze lehet Pilismarótnak.

A faszakértő vizsgálati dokumentáció és kezelési javaslat itt megtekinthető.

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!

Bánya-ügy: levél a Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesületnek

Egyesületünknek most került birtokába a bajai bejegyzésű Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület 2021. július 22-én kelt levele, melyet Pilismarót Jegyzőjének, Együd Bertalannak címzett.

“Tisztelt Dr. Balázs Márta Jegyző Asszony!
Mint a kavicsbánya vitatott „engedélyezése” hatékony lezárása ügyében érintett ügyfél szíves
segítségét kérjük abban, hogy a lakosság érdekében a legoptimálisabb eredmény szülessen a
Község és a GM-PRO Kft. között”


Ebben a levélben többek között a NÖTE egyezséget javasol a GM-PRO Kft-vel és opcióként egy kisebb bányászati területen való külszíni bányászat lehetőségét veti fel.

“… meglévő bányászati engedély mellett egy a Község fejlesztési terveit támogató GM-PRO Kft. kérelem, mely kisebb bányászati területet fedne le, jelen esetben az elfogadható legkisebb rossz természetvédelmi szempontból…”

Egyesületünk a Levegő Munkacsoporttal, az EMLA környezetvédelmi jogi szervezettel és az összes Pilis-Dunakanyari civil szervezettel, valamint lakossággal karöltve azért küzd, hogy ne legyen külszíni fejtéses kavicsbánya a környékünkön. Számunkra nem fogadható el semmilyen kompromisszumos megoldás!

A NÖTE 2019. december 18-án a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalától több más szervezettel együtt értesítést kapott, ( Címzettek 19. sorszám) arról, hogy a GM-PRO Kft. Pilismaróton homok és homokos kavicsbányát szeretne nyitni és ezért környezeti hatásvizsgálati eljárást indítanak és közmeghallgatást tartanak. Pilismaróton senki nem kapott értesítést, de a NÖTE-nek, mint közhasznú egyesületnek lehetősége volt értesítenie lakosságot és lehetősége volt részt vennie a közmeghallgatáson, ennek folyományaként lehetősége lett volna megakadályozni a bányatelek fektetés.

A NÖTE javaslata elleni tiltakozásunkat levélben fejeztük ki a NÖTE Elnökének, valamint közérdekű adatkikéréssel fordultunk hozzá.

Kategória: Levelek | 1 hozzászólás

Facsonkolási kérelem

A Pilismarót-Zebegény révátkelőt üzemeltető DUNAKANYAR RÉVHAJÓZÁSI KFT. ügyvezetője október 18-i testületi ülésen jelezte, hogy a rév kikötőnél, Önkormányzati területen lévő nyárfák veszélyesek, azért csonkolásra, visszavágásra kér engedélyt.
Kéréssel fordultunk Együd Bertalan jegyzőhöz, hogy ha írásban is beérkezik a kérelem, értesítse Egyesületünket.
A november 26-i PÜB rendkívüli ülésen előterjesztésre került a beadványunk.
A rendkívüli ülésen az ügyvezető elmondta, hogy csak egy fűzfa kivágása indokolt, a nyárfákon csak visszavágást végeznének.
Egyesületünk független szakértő bevonását javasolja és a hivatalos szakértői vélemény figyelembevételét kéri a Pilismarót közterületén lévő fák alakításával kapcsolatban, valamint kérjük a lakosság teljes körű tájékoztatását is.
A jegyző javasolta a PÜB Elnökének, hogy kérjenek árajánlatot az általunk ajánlott független szakértőktől. Az ügyben döntés nem született.

A kérelem:

Tisztelt Jegyző Úr!

A Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesület azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy amennyiben a Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására nevű pályázat keretein belül, a Dunakanyar Révhajózási Kft. által elnyert pályázathoz kapcsolódóan, az ügyvezető, Szalai Balázs által beadott fa csonkolási/kivágási kérelem Önhöz beérkezik, erről a kérvényről az Egyesületet tájékoztatni szíveskedjék.
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletre hivatkozva,
Egyesületünk független szakértő bevonását és hivatalos szakértői véleményének nyilvánossá tételét, figyelembevételét javasolja a Pilismarót közterületén lévő fák alakításával kapcsolatban.

Továbbá kérjük a lakosság teljes körű tájékoztatását az üggyel kapcsolatban, elkerülendő a 2021 márciusában kirobbant, a szabadstrand területén történt fakivágási vitákat.
Ez utóbbi kérésünket annál is inkább hangsúlyozzuk, ui. az Dunakanyar Révhajózási Kft. és a Pilismaróti Önkormányzat egyeztetéseiről sem a testületi ülésekről megjelent videó felvételein, sem pedig az eddig megjelent jegyzőkönyvekben említés nem esik.
Amennyiben a fák kivágásra kerülnek, kérjük a fentebb említett törvény „A közterületen lévőfás szárú növények kivágása és pótlása” bekezdése szerinti, a pótlásról a Dunakanyar Révhajózási Kft. nyilatkozatának vagy amennyiben a pótlás az adott területen nem elvégezhető, az Ön által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel való teljesítés dokumentációjának nyilvánossá tételét.

Egyesületünk a következő okleveles favizsgálókat ajánlja a Jegyző Úr figyelmébe:
– Rendes Niki (Esztergom), tel.: +36 06 70 232 46 44
– Tajti Gábor: +36 06305175517
– Vékony Levente: +36 20 775 0994
– Jankó László:+ 36 06302339711
– Egervári Krisztián: +36 205617063

Szakértői közreműködését előre is köszönjük!

Üdvözlettel,

Pilismarót, 2021. 11. 15
Varga Katalin Dunakéke Egyesület

Kategória: Levelek | Hozzászólás most!